Học phần Thực tập cuối khóa ngành QTKD

Lớp DHQT14a7HN

GV: Nguyễn Thị Minh Hương