Học phần Marketing của lớp ĐHMK16A1HN

Thời gian: Tiết 9-11 thứ 2 hàng tuần

Phòng học HA8-206

Phòng học online: https://meet.google.com/izo-yuti-hbt