Học phần Marketing của lớp ĐHQT15A1HN

Thời gian: Tiết 1-3 thứ 4 hàng tuần

Phòng học HA8-501

Phòng học online: https://meet.google.com/izo-yuti-hbt