Học phần Marketing của lớp ĐHQT15A2HN

Thời gian: Tiết 4-6 thứ 4 hàng tuần

Phòng học HA8-502

Phòng học online: https://meet.google.com/izo-yuti-hbt