Đây là lớp học phần Quản trị Marketing ĐHQT15A4

Mời các bạn trong lớp học phần này vào ghi danh

GV: Nguyễn Thị Nguyệt Minh

SDT: 0356556428