Môn: Tiếng Anh tăng cường đầu vào DH

Lịch học: Thứ 3 (tiết 14-16), Thứ 5 (Tiết 14-16)