Trang bị cho sinh viên kiến thức về vật liệu dùng trong lĩnh vực cơ khí như thép, gang, đồng, nhôm, ...cùng các vật liệu khác.