Lớp học phần: 010100122712

Môn: Tiếng anh cơ bản 4

Học kỳ 1: 2020-2021

GV: Nguyễn Thu Hà

Thời khóa biểu: Thứ 4 (tiết 10-12) - Thứ 6 (tiết 7-11)