Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Thiết kế nhà xưởng tùy theo yêu cầu cụ thể,một số kiến thức hành chính trong công tác thi công và xây dựng hoạch toán kinh tế đối với các loại sản phẩm khác nhau