Học phần trang bị cho người học những kiến thức về đặc điểm, tính chất và thành
phần hoá học của nguyên liệu rau quả, những phương pháp và công nghệ sử dụng trong bảo
quản và chế biến sản phẩm rau quả.