010100113903_Trường Điện từ và Anten _HK1_2021(DHDT12A3HN)

GV: Trần Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Hồng Nhung

Địa điểm: HA8.501

Thời gian: Thứ 6 (tiết 9 -> 12)