Lớp: ĐHKT12A4HN

Tên học phần: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Lịch học: Thứ 5, tiết 4-6