Bài giảng “ Xử lý số tín hiệu ” trình bày một cách hệ thống từ những kiến thức cơ bản về tín hiệu và các phương pháp tổng hợp phân tích các hệ thống rời rạc đến những phương pháp xử lý số dựa trên các công cụ toán học.

Để trang bị những kiến thức cơ bản không thể thiếu của xử lý tín hiệu số thì bài giảng tập chung trình bày gồm có 3 chương:

Chương 1: Tín hiệu và các hệ thống rời rạc.

Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trên miền Z.

Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trên miền tần số liên tục w.