Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ như: khái niệm, chất lượng bề mặt, độ chính xác gia công, lượng dư gia công, tính công nghệ trong kết cấu, chọn phôi và phương pháp gia công chuẩn bị phôi, các phương pháp gia công cắt gọt. Từ đó giúp người học có những kiến thức và kỹ năng để áp dụng  trong quá trình chế tạo sản phẩm nhằm đạt năng suất, chất lượng và giảm giá thành gia công.