-Thiết kế thời trang là học phần chuyên ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ dệt, may.
-Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: các khái niệm của quá trình sáng tác mẫu trang phục, khái niệm, vai trò của nguồn sáng tác, phương pháp lựa chọn nguồn sáng tác phù hợp các mục đích và chủ đề, phương pháp nghiên cứu nguồn sáng tác để sáng tạo biểu tượng thời trang phục vụ sáng tác mẫu trang phục mới.