Đây là học phần Quản trị học. Lớp QT14A3 HN

GV: Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Mời các bạn Sv trong  lớp HP ghi danh