Chào mừng các bạn học viên của lớp học phần 010100051901_ Văn hóa kinh doanh_ GV: Nguyễn Thị Hương. Lớp học phần này chỉ dành cho các bạn sinh viên lớp DHQT 14A2CL (thứ 6, tiết 7- 9 P.HA10.306). Các bạn sinh viên không phải là học viên của lớp vui lòng không ghi danh vào lớp học này!

       Văn hoá kinh doanh là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa kinh doanh, các yếu tố cấu thành nên văn hóa và văn hóa kinh doanh như : triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh, văn hoá doanh nhân và văn hoá trong các hoạt động của doanh nghiệp,cách thức và kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa cho doanh nghiệp.

       Học phần Văn hóa kinh doanh gồm 6 chương:

 Chương 1: Tổng quan về văn hoá kinh doanh

Chương 2: Triết lý kinh doanh

Chương 3: Đạo đức kinh doanh

Chương 4: Văn hoá doanh nghiệp

Chương 5: Văn hoá doanh nhân

Chương 6: Văn hoá trong các hoạt động của doanh nghiệp