Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hình họa, vẽ kỹ thuật. Giúp cho sinh viên Cơ khí nắm được cách đọc bản vẽ lắp, các xây dựng một bản vẽ chế tạo, bản vẽ chi tiết và một số kiến thức cơ bản khác...