Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Kỹ thuật thực phẩm 1 là học phần cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Thực phẩm. Học phần được bố trí giảng dạy sau môn học Kỹ thuật nhiệt.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: thuỷ lực học; vận chuyển chất lỏng, chất khí và các vật liệu rời, phân riêng hệ không đồng nhất, khuấy trộn, đập, nghiền, sàng, rửa làm sạch, định lượng; các máy, thiết bị (cấu tạo, nguyên lý hoạt động, khả năng ứng dụng...) trong từng quá trình.

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT THỰC PHẨM 1

Phần 1: Giới thiệu môn học Kỹ thuật thực phẩm 1

Phần 2: Chương 1: Những kiến thức cơ bản về thuỷ lực học

Phần 1. Giới thiệu môn học “Kỹ thuật thực phẩm 1”: 03 tín chỉ.
Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Kỹ thuật thực phẩm 1 là học phần cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Thực phẩm. Học phần được bố trí giảng dạy sau môn học Kỹ thuật nhiệt.
- Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: thuỷ lực học; vận chuyển chất lỏng, chất khí và các vật liệu rời, phân riêng hệ không đồng nhất, khuấy trộn, đập, nghiền, sàng, rửa làm sạch, định lượng; các máy, thiết bị (cấu tạo, nguyên lý hoạt động, khả năng ứng dụng...) trong từng quá trình.

Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải nắm vững cơ  sở lý thuyết cân bằng vật chất và năng lượng trong tính toán các quá trình chế biến thực phẩm; cơ học lưu chất; các máy, thiết bị thực hiện các quá trình cơ học: lắng, lọc, ly tâm, bơm, quạt...; các quá trình và thiết bị vận chuyển, nghiền nhỏ, phân cỡ vật liệu rời; các quá trình và thiết bị định lượng.
- Kỹ năng: Nắm bắt, vận dụng trong thực tiễn, biết tính và lựa chọn các phương pháp và thiết bị trong từng dây chuyền công nghệ sản xuất thực phẩm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, trách nhiệm, trung thực, chủ động, tích cực, sáng tạo, tuân thủ nguyên tắc công nghệ, đạo đức nghề nghiệp.

Nội dung môn học bao gồm 7 chương:
Chương 1: Những kiến thức cơ bản về thuỷ lực học
Chương 2: Các quá trình và thiết bị vận chuyển
Chương 3: Phân riêng hệ không đồng nhất
Chương 4: Khuấy trộn, phối trộn
Chương 5: Các quá trình và thiết bị phân loại, làm nhỏ nguyên liệu
Chương 6: Quá trình và thiết bị rửa, làm sạch
Chương 7: Quá trình và thiết bị định lượng

Phương thức đánh giá học phần:
- Điểm quá trình (40%)
- Điểm thi kết thúc học phần (60%)
- Thi trắc nghiệm

Tài liệu học tập:
1. Nguyễn Bin (2004), Các quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 1,  NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
2. Nguyễn Bin (2004), Các quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 2,  NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:
3. Nguyễn Bin (2004), Tính toán quá trình,thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 1,  NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
4. Tôn Thất Minh (2013), Giáo trình Máy và thiết bị chế biến lương thực,  NXB Bách Khoa, Hà Nội.
5. Tôn Thất Minh (2013), Giáo trình Máy và thiết bị vận chuyển và định lượng,  NXB Bách Khoa, Hà Nội.
 6. Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Văn Thoa (2010), Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm, NXB Giáo dục.
 7. Lê Ngọc Thụy (2009), Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm, NXB Bách Khoa – Hà Nội.
8. Lê Bạch Tuyết và cộng sự (1994), Các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất thực phẩm. NXB Giáo dục.