Học phần thực tập cuối  khóa gồm 5 tuần thực tập thực tế của SV tại DN giúp sinh viên tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại đơn vị thực tập trong một kỳ kế toán về tất cả các phần hành kế toán liên quan.