Kiểm toán báo cáo tài chính là học phần kiến thức chuyên ngành tự chọn của chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán. Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính về khái niệm, mục tiêu, đối tượng Kiểm toán báo cáo tài chính và các phương pháp sử dụng trong Kiểm toán báo cáo tài chính, trình tự tiến hành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó tiếp tục trang bị cho người học kiến thức về lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán các phần hành cơ bản trên báo cáo tài chính và tổng hợp đưa ra kết luận, lập và phát hành báo cáo kiểm toán