HỌC PHẦN: TIỂU LUẬN 1 Thứ 4,Tiết 10-12, Phòng HA2.202

Tiểu luận 1 là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực tập thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo đại học ngành Tài chính ngân hàng. Học phần giúp sinh viên hiểu và giải thích được các kiến thức thực tế về lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng từ đó phân tích, đánh giá được các chính sách kinh tế, tài chính và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề. Ngoài ra, học phần sẽ giúp người học thành thạo một số kỹ năng như:

- Kỹ năng tư duy hiệu quả

- Kỹ năng tổng hợp vấn đề

- Kỹ năng phân tích

- Đồng thời biết cách vận dụng các kiến thức thực tế và các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.