Học phần Phân tích thực phầm gồm các kiến thức cơ bản về  phân tích chất lượng thực
phẩm, các phương pháp phổ biến sử dụng trong phân tích hàm lượng một số thành phần hoá
học và đánh giá chất lượng thực phẩm.