Môn Ngân hàng thương mại là môn nền tảng cơ bản cung cấp kiến thức về hoạt động của Ngân hàng.

Lớp học diễn ra từ tiết 7-10 ngày thứ 3 tại phòng HA7 305