Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và tổng quát về Tài chính và tiền tệ; mối liên hệ tương quan trực tiếp giữa các khâu trong hệ thống tài chính bao gồm: Ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm, tín dụng, tài chính hộ gia đình, tài chính quốc tế và thông qua thi trường tài chính. Qua đó sinh viên hiểu và nhận thức những kiến thức lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc khối ngành kinh tế nói chung và chuyên ngành tài chính – ngân hàng nói riêng.