Đây là lớp học môn đầu tư tài chính của lớp danh nghĩa DHTN11A1HN vào tiết 7-9 thứ 2 và tiết 7-9 thứ 4 bắt đầu từ 22/2/2021