Đây là lớp học môn tài chính doanh nghiệp 1 của lớp danh nghĩa DHKT12A3HN vào tiết 10-12 thứ 2 bắt đầu từ 27/2/2021