Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá và ra quyết định cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp hay cá nhân một cách đúng đắn, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng của ngân hàng