Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết về Tài chính doanh nghiệp. Từ đó có thể vận dụng trong làm việc và thực tế.