Thẩm định tín dụng là học phần chuyên ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Tài chính- Ngân hàng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thẩm định tín dụng của Ngân hàng như sau:khái quát về thẩm định tín dụng, thẩm định năng lực pháp lý, năng lực tài chính của khách hàng, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay, xếp hạng tín dụng và lập tờ trình thẩm định.