010100046515_ĐHKT13A8HN_Tiết 7-12_Thứ 4_Phòng HA1.302)           

Thực tập Kế toán tài chính 1 là học phần thực tập chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán. Học phần này được bố trí thực hiện sau học phần Kế toán tài chính 1 và các học phần kiến thức cơ sở.

           Nội dung chính của học phần là thực hiện nhiệm vụ kế toán các phần hành nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; tài sản cố định; lao động tiền lương thông qua việc lập, kiểm tra, luân chuyển chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết; ghi sổ kế toán tổng hợp và phản ánh các chỉ tiêu kinh tế liên quan vào Báo cáo tài chính.