Học phần:  Thực tập Lập trình cơ bản

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

Giảng viên hướng dẫn: Mai Mạnh Trừng