HỌC PHẦN  TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP -  LỚP ĐHKT12A8HN

THỜI GIAN: Thứ 6 (tiết 7 đến tiết 9)

PHÒNG: HA6.302

Tài chính doanh nghiệp là môn khoa học cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan các vấn đề về tài chính của doanh nghiệp như công tác lập kế hoạch huy động các loại vốn; các quyết định đầu tư; lập kế hoạch chi phí, giá thành; kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận; các căn cứ và giải pháp tài chính trong quá trình sát nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp và kế hoạch hóa tài chính trong doanh nghiệp.