Thực tập lập, đọc phân tích báo cáo tài chính là học phần thực tập chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán. Học phần hướng dẫn sinh viên tiến hành phân tích khái quát tình hình tài chính trên cơ sở số liệu BCTC của doanh nghiệp đồng thời cũng hướng dẫn sinh viên sẽ tính toán và phân tích các chỉ số tài chính cơ bản của doanh nghiệp cũng như sẽ tiến hành dự báo các chỉ tiêu tài chính cho doanh nghiệp.