Học phần thí nghiệm đánh giá chất lượng thực phẩm bao gồm các bài thực hành phân tích một số chỉ tiêu hóa lý, chỉ tiêu cảm quan của nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm theo các phương pháp đã được tiêu chuẩn hóa hoặc theo tài liệu chuyên ngành