- Thực tập lập đọc và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là học phần thực tập chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán.

- Trên cơ sở dữ liệu BCTC thực tế của doanh nghiệp, sinh viên sẽ tiến hành đọc các số liệu trên BCTC, phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân tích các chỉ số tài chính của doanh nghiệp cũng như lập các chỉ tiêu dự báo BCTC của doanh nghiệp.