DHTM14A2HN

Tiết 4 - 6 (bắt đầu từ 10h20)

Thông tin phòng học (PMI ZOOM : 7261348670 ---  PASSCODE ZOOM : uneti)

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và tổng quát về Tài chính và tiền tệ; mối liên hệ tương quan trực tiếp giữa các khâu trong hệ thống tài chính bao gồm: Ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm, tín dụng và tài chính hộ gia đình.