010100128204_Hệ thống điều khiển số_HK2_2021_HN_GV: Nguyễn Hải Bình

Tiết 10-12 ngày thứ 4 phòng 305HA9 và tiết 7-9 ngày thứ 7 phòng 305HA9

Từ 22/02/2021 - 07/03/2021