Đồ án công nghệ may là học phần thực tập chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ may. Học phần này được bố trí thực hiện sau học phần các học phần công nghệ, thiết kế trang phục và các học phần kiến thức cơ sở khác