CHÀO CÁC EM!

- ĐÂY LÀ LỚP HỌC  HỌC PHẦN THIẾT KẾ TRANG PHỤC 2. MÃ HỌC PHẦN  010100005101

-  ID LỚP HỌC: 6894381812

- MẬT KHẨU: uneti

- THỜI KHÓA BIỂU: BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 5/4

                                THỨ HAI TIẾT 4 - 6, THỜI GIAN BẮT ĐẦU TỪ  10h20'.

                                  THỨ NĂM TIẾT 1 - 2, THỜI GIAN BẮT ĐẦU TỪ  7h50'