CHÀO CÁC EM!

- ĐÂY LÀ LỚP HỌC  HỌC PHẦN THIẾT KẾ TRANG PHỤC 2. MÃ HỌC PHẦN  010100005102

-  ID LỚP HỌC: 6894381812

- MẬT KHẨU: uneti

- THỜI KHÓA BIỂU: BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 5/4

                                THỨ HAI TIẾT 1 - 3 THỜI GIAN BẮT ĐẦU TỪ   7h50'

                                  THỨ NĂM TIẾT 5- 6, THỜI GIAN BẮT ĐẦU TỪ11h10'