Lớp DHKT13A1HN, môn Tiếng Anh cơ bản 3.  thứ 2, tiết 1-4, P.HA5.303