Học phần: Xác suất thống kê

Lớp: DHTN14A1HN

Thời gian: Tiết 4-6 thứ Năm, học kỳ 2 năm học 2020-2021

Xác suất và thống kê là một lĩnh vực khoa học được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống như Vật lý, hoá học, y sinh học, ý tế, xã hội học,...Việc nắm được kiến thức về xác suất thống kê sẽ  giúp cho chúng ta đánh giá được tính không chắc chắn của một sự kiện, phân tích và xử lý số liệu có được từ những thí nghiệm, những cuộc điều tra  nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên cũng như các vấn đề xã hội. 

Học phần Xác suất và Thống kê toán là học phần bắt buộc học trong chương trình đào tạo của tất cả các ngành đào tạo của trương ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Khoá học Xác  suất và Thống kê trực tuyến này sễ được thực hiện trong 15 tuần, giúp cho sinh viên nắm được những khái niệm, những quy luật phân phối và một số phương pháp thống kê để có thể áp dụng vào cuộc sống và làm nền tảng để học một số học phần chuyên ngành.