Lich học zoom Thầy Trang Thứ 2 hàng tuần từ 1/3/2021 đến 12/4/2021 zoom Thầy Lê Như trang: 3565165351 pass: uneti

Lich học zoom Thầy Tiến  Thứ 4 hàng tuần từ 24/2/2021 đến 7/4/2021 zoom Thầy Lê Văn Tiến: 907 710 8727 pass uneti

1. Tên học phần:            Tự động quá trình hàn           

2. Số tín chỉ:                 03 (36, 18, 15x3)

3.Trình độ đào tạo:         Đại học

4. Tính chất học phần:    Bắt buộc

5. Khoa phụ trách:          Khoa Cơ khí

6.Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Công nghệ chế tạo máy.

7.Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

     Học phần tự động quá trình hàn là học phần chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Học phần được bố trí giảng dạy sau học phần Cơ sở lý thuyết hàn. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về quá trình hàn tự động, các công nghệ hàn tự động trong công nghiệp cũng như ý nghĩa và điều kiện thực hiện quá trình hàn tự động.