• Môn học: Toán rời rạc
  • Lớp: DHTI13A5HN
  • Phòng: HA10.303, Tiết 11 - 12