Đồ án công nghệ may là học phần thực tập chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học  ngành Công nghệ  dệt, may. Học phần này được bố trí thực hiện sau học phần các học phần công nghệ, thiết kế trang phục và các học phần kiến thức cơ sở khác.

Học phần đề cập tới những nội dung cơ bản có liên quan đến:

- Nghiên cứu sản phẩm mẫu

- Xây dựng các loại mẫu phục vụ sản xuất

- Xây dựng định mức phụ liệu và thời gian gia công sản phẩm

-Thiết kế chuyền may

- Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất cho các công đoạn sản xuất chính