Học phần trang bị cho  sinh viên kiến thức cơ bản về: chất lượng sản phẩm, phương pháp đánh giá và tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm, trong sản xuất may công nghiệp. Nội dung bao gồm các khái niệm về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may, các phương pháp quản lý chất lượng (QC, TQC, TQM, tiêu chuẩn ISO), phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm ở công đoạn may.