•Học phần Thực tập cuối khóa thuộc phần kiến thức thực tập nghề nghiệp
•Học phần giúp SV: tiếp cận với dây chuyền sản xuất, tìm hiểu, phát hiện các vấn đề tồn tại, các giải pháp ưu việt trong các dây chuyền sản xuất; thực hành quản lý sản xuất về các vấn đề nhân lực, công nghệ, thiết bị.