Giới thiệu lớp học:
1.Lớp học:  010100165402 - DHNN14A4HN
2. Giảng viên: Đỗ Thuận Giang (0945557290)
3. Học phần: Nghe 1
4. Thời gian: Thứ 7 (tiết 1-3) bắt đầu học từ 7h50'.

5. Địa điểm: HA8.506

6. Zoom ID: 496 452 6041 (uneti)