Học phần thực tập Công nghệ sản xuất bia thuộc phần kiến thức thực tập nghề nghiệp.

Học phần bao gồm các bài thực tập về qui trình công nghệ, đặc điểm nguyên liệu, phương pháp sản xuất, cấu tạo, vận hành thiết bị trong dây chuyền sản xuất bia, phương pháp kiểm tra một số chỉ tiêu của nguyên liệu và thành phẩm...